Privacy Statement

Starspace eerbiedigt uw persoonlijke levenssfeer. Zij kan haar bedrijfsvoering niet uitoefenen zonder bepaalde persoonsgegevens van u te verwerken. Zij acht het dan ook van belang dat de verwerking van uw persoonsgegevens gebeurt op een wijze die in overeenstemming is met de bestaande waarborgen voor de bescherming van uw privacy. 

Hierin volgen wij zo veel mogelijk de bestaande wettelijke regels voor de bescherming van persoonsgegevens, te weten de `Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)´ en de AVG. Uiteraard worden deze ook door ons nageleefd bij al onze activiteiten.

Starspace is aan te merken als de verantwoordelijke in de zin van de Wbp. Starspace ziet erop toe dat de verwerking van uw persoonsgegevens, hetzij als debiteur van onze cliënt, hetzij als onze cliënt in overeenstemming is met dit Privacy Statement.

In dit Privacy Statement informeert Starspace u over de wijze waarop Starspace met uw persoonsgegevens omgaat.

Wijziging Privacy Statement
Starspace kan te allen tijde en met of zonder kennisgeving dit Privacy Statement wijzigen. Zij raadt u daarom aan om van tijd tot tijd opnieuw dit Privacy Statement te raadplegen zodat u bekend bent met eventuele wijzigingen in dit Privacy Statement.

Vragen, opmerkingen of klachten
Wanneer u vragen heeft die niet in dit Privacy Statement zijn beantwoord, wanneer u suggesties of opmerkingen heeft over de inhoud daarvan, of wanneer u uw persoonsgegevens wilt inzien of wijzigen, dan wel klachten heeft over de manier waarop Starspace met uw persoonsgegevens is omgegaan, dan kunt u ons dit laten weten door een brief te sturen naar Starspace (Postbus… , …. .. Den Haag) onder vermelding van ‘Privacy’. Daarmee kan Starspace voorkomen dat problemen of zorgen blijven bestaan.

Wij zullen zo zorgvuldig en vertrouwelijk mogelijk met uw vragen, opmerkingen of klachten omgaan.

 • Dit privacy beleid legt uit wat we met uw persoonsgegevens die wij als bedrijf registreren.
 • Het beschrijft hoe we uw persoonsgegevens verzamelen, gebruiken en verwerken en hoe we daarbij voldoen aan onze wettelijke verplichtingen jegens u. Uw privacy is belangrijk voor ons en we verbinden ons ertoe de rechten betreffende de privacy van uw gegevens te beschermen en te waarborgen.
 • Dit privacy beleid is van toepassing op de persoonsgegevens van onze website gebruikers, cliënten, leveranciers en potentiële klanten van Starspace.
 • Het is belangrijk u erop te wijzen dat het mogelijk is dat we dit privacy beleid van tijd tot tijd wijzigen. Bezoek deze pagina nog eens als u op de hoogte wilt blijven: mogelijke veranderingen posten we hier.
 • Dit privacy beleid is van toepassing in relevante landen in ons internationale netwerk. Het is mogelijk dat verschillende landen gegevensbescherming op enigszins andere manieren benaderen. De AVG zorgt ervoor dat iedereen binnen Europa aan de gestelde AVG wetgeving dient te voldoen. De gestelde regels, rechten en genomen maatregelen komen dus overeen met de relaties binnen ons internationale netwerk.

Wat voor persoonsgegevens verzamelen we?

Informatie uit openbare registers; de KVK heeft openbare registers waarin bedrijven en personen zijn opgenomen waarvan de gegevens openbaar zijn. Deze zijn gerangschikt per branche en/of andere categorieën. Deze gegevens worden indien er een project wordt opgezet verzameld. Hiertoe behoren de bedrijfsnaam, het adres en het telefoonnummer van dit bedrijf.

Gegevens via de website; op het moment dat u de website van Starspace bezoekt zal dit als een onbekend bezoek worden genoteerd. Daarnaast zal uw IP-adres worden opgenomen in ons bestand op het moment dat u overgaat tot het afsluiten van een overeenkomst of het indienen van een opdracht. Daarnaast verzamelen we een beperkte hoeveelheid gegevens over onze  website gebruikers, die we gebruiken om ons te helpen uw ervaring met onze website te verbeteren en onze diensten te beheren. Hieronder valt informatie over de wijze waarop u onze website gebruikt, de frequentie waarmee u onze website bezoekt en de momenten waarop onze website het populairst is.

Klantgegevens; naast bovenstaande gegevens nemen wij na verstrekking en akkoord van de klant klantgegevens op in ons CRM-systeem. Hierin maken wij notities van de gesprekken die gevoerd worden. Tot de klantgegevens voor onze dossiers behoren de volgende onderdelen: bedrijfsnaam, type relatie, e-mailadres, mobiel nummer, vast telefoonnummer, fax, woonadres, postadres en bankgegevens ten behoeve van de uitbetaling.

Debiteurengegevens; de verstrekte gegevens door de klant met betrekking tot de vordering worden opgenomen in het CRM-systeem waar Starspace mee werkt. Deze gegevens komen overeen met de gegevens die wij benoemen onder de kop ‘klantgegevens’.

Een aantal elementen van de persoonsgegevens die we over u verzamelen hebben we nodig zodat we kunnen voldoen aan onze contractuele verplichtingen jegens u of anderen. Andere gegevens kunnen eenvoudigweg nodig zijn om ervoor te zorgen dat onze relatie soepel verloopt. Afhankelijk van het type persoonsgegevens in kwestie en de gronden waarop we deze mogelijk verwerken, is het mogelijk dat we, indien u dergelijke gegevens niet met ons wenst te delen, niet in staat zijn te voldoen aan onze contractuele verplichtingen, of, in extreme gevallen, niet in staat zijn onze relatie met u voort te zetten.

Hoe verzamelen we uw persoonsgegevens?

Klantgegevens; de drie belangrijkste manieren waarop we uw persoonsgegevens verzamelen zijn:

 • Via openbare registers
 • Van uzelf
 • Via derden

Debiteurengegevens; de twee belangrijkste manieren waarop we de gegevens van de debiteuren verzamelen zijn:

 • Via de klant
 • Via derden

Website gebruikers; we verzamelen uw gegevens automatisch via cookies wanneer u onze website bezoekt, in overeenstemming met de cookie-instellingen in uw browser. We zullen ook gegevens van u verzamelen wanneer u via de website contact met ons opneemt.

Hoe gebruiken we uw persoonsgegevens?

Klantgegevens; de belangrijkste reden voor het gebruiken van uw persoonlijke gegevens om met u te communiceren inzake uw dossier(s) en het opstellen hiervan. Op deze manier kunnen wij u op de hoogte houden en inschattingen maken over acties die wij uit dienen te voeren ten behoeve van de invorderingsactiviteiten. Daarnaast kan het zijn dat wij uw gegevens gebruiken voor doeleinden zoals marketing.

Debiteurengegevens; Starspace verwerkt uw persoonsgegevens als debiteur om:
1. Tot incasso van de door onze cliënten uit handen gegeven vorderingen te kunnen komen;
2. Op basis van actuele en historische gegevens met betrekking tot incasso een scorings waarde vast te stellen, waarmee de kans op verhaalbaarheid kan worden vastgesteld;
3. Een bijdrage te leveren aan het voorkomen van overkreditering en andere problematische schuldsituaties bij betrokkenen;
4. Uw reacties via de online invulformulieren (beschikbaar op de website) zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Starspace verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doelstellingen.

Starspace kan uw gegevens aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verwerken en uitvoeren van de genoemde doelstellingen. Daarnaast kan Starspace, voor zover dit toegestaan is op basis van de toepasselijke nationale regelgeving, uw persoonsgegevens uitwisselen met aan haar gelieerde ondernemingen, en andere organisaties, die ook buiten de EU gevestigd kunnen zijn, een en ander voor de doeleinden zoals genoemd in dit Privacy Statement. Voor de doorgifte van persoonsgebonden gegevens naar het buitenland (buiten de EU), houdt Starspace zich aan de gestelde exceptie; gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens te weten: art. 77 lid 1 sub d.

Starspace draagt -tezamen met eventuele bewerkers- zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin uw persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Website gebruikers; de gegevens die wij via de website van Starspace vergaren gebruiken wij voor het verbeteren van onze website. Dit gaat met behulp zoals boven beschreven het aantal bezoekers en de frequentie hiervan. Daarnaast gebruiken wij het IP-adres ter onderbouwing voor het aangaan van een serviceovereenkomst.

Met wie delen we uw persoonsgegevens?

Klantgegevens; wij maken uw dossier aan in het CRM-systeem dat wij gebruiken. Dit geeft de leverancier de mogelijkheid om uw gegevens in te kunnen zien. Met de leverancier hier hiervoor een verwerkingsovereenkomst afgesloten. Daarnaast delen wij de gegevens met de deurwaarder(s) en advocaten waar wij mee samenwerken en de rechtbank afhankelijk van de noodzaak in de behandeling van uw zaak. Verdere specificaties over de deurwaarder(s) en advocaten kunnen worden opgevraagd bij Starspace.

Debiteurengegevens; de gegevens van de debiteur delen wij met diezelfde relaties als waar wij de klantgegevens mee delen. Dit zijn derden als deurwaarders en de rechtbank. Daarnaast zijn ook deze gegevens bijgehouden in het CRM-systeem.

Website gebruikers; de gegevens van de website gebruikers delen wij met personeel binnen Starspace. Dit ter afsluiting van elke periode om de statistieken te delen. Daarnaast worden deze gegevens gedeeld met de website ontwikkelaars die voor Starspace werken. Hiermee is overeengekomen dat deze gegevens verder niet worden gebruikt dan andere doeleinden behalve verbetering van onze website.

Hoe beschermen we uw persoonsgegevens?

 • Het CRM-systeem wat Starspace is beveiligd en gecertificeerd. Verdere informatie bij navraag overlegd worden.
 • Slechts een selectie van de medewerkers beschikken over toegangscodes voor het CRM systeem, daarnaast gebruikt ieder een eigen account.
 • De toegang tot de database is beperkt tot een specifieke IP-reeks en kan enkel benaderd worden door de medewerkers van Starspace.
 • De server van Starspace met de persoonsgegevens kan niet van buitenaf worden benaderd. Uitgezonderd, zoals eerder genoemd, een selectie van werknemers van Starspace.
 • Alle informatie die wordt beheerd door de opdrachtnemer is beveiligd door een beveiligde modem. Deze modem beschikt over een gecertificeerde datalek protectie die voldoet aan de AVG.
 • Alle webservices van Starspace zijn beveiligd met SSL-certificaten.
 • De Back Office webservices zijn beveiligd met het EV SSL-certificaat. (Dit biedt het hoogste niveau van beveiliging voor authenticatie)

Hoe lang bewaren we uw persoonsgegevens?

Starspace opereert op internationaal niveau. Hiervoor worden gegevens indien dit voor de behandeling van uw zaak vereist is met buitenlandse advocaten en deurwaarders gedeeld.

Wat zijn cookies en hoe gebruiken wij deze?

Wat is een cookie?

Een “cookie” is een klein stukje code dat wordt opgeslagen op de harde schijf van uw computer en dat uw navigatie van een website registreert zodat het, wanneer u de website opnieuw bezoekt, toegespitste opties kan presenteren op basis van de informatie die over uw laatste bezoek is opgeslagen. Cookies kunnen tevens gebruikt worden om verkeer te analyseren alsmede voor advertentie- en marketingdoeleinden.

Cookies worden door bijna alle websites gebruikt en zijn niet schadelijk voor uw systeem. Indien u wilt controleren welk type cookies u accepteert, dan kunt u dit doorgaans doen in uw browserinstellingen. Informatie hierover vindt u ook op onze marketingvoorkeurenpagina op de website van Hays.

Hoe gebruiken we cookies?

We gebruiken cookies om twee dingen te doen:

 1. Om uw gebruik van onze website bij te houden. Dit stelt ons in staat te begrijpen hoe u de website gebruikt en mogelijke patronen die individueel of uit grotere groepen ontstaan te volgen. Dit helpt ons onze website en diensten te ontwikkelen en te verbeteren in reactie op wat onze bezoekers willen en nodig hebben; en
 2. Om ons te helpen u vacatures te laten zien waarvan wij denken dat u daar interesse in heeft. Dit betekent hopelijk dat u minder lang door eindeloze hoeveelheden pagina’s hoeft te bladeren en u uw droombaan sneller vindt.

Cookies zijn ofwel:

 • Sessie cookies: deze worden uitsluitend op uw computer opgeslagen tijdens uw web sessie en worden automatisch verwijderd wanneer u uw browser afsluit – deze cookies slaan doorgaans een anoniem sessie-ID op waarmee u door een website kunt bladeren zonder voor elke pagina opnieuw te moeten inloggen, maar slaan geen informatie van uw computer op; of
 • Permanente cookies: een permanente cookie wordt als bestandje opgeslagen op uw computer en blijft daar tot u uw webbrowser afsluit. Deze cookie kan gelezen worden door de website die de cookie heeft aangemaakt wanneer u deze website opnieuw bezoekt. We gebruiken permanente cookies voor Google Analytics en voor personalisatie (zie hieronder).

Cookies kunnen ook als volgt worden gecategoriseerd:

 • Essentiële cookies: deze cookies zijn strikt noodzakelijk om de website effectief te kunnen gebruiken. Zonder deze cookies kunnen de diensten die op onze website tot uw beschikking staan niet worden aangeboden. Deze cookies verzamelen geen informatie over u die gebruikt zou kunnen worden voor marketingdoeleinden of om te achterhalen waar u op internet bent geweest.
 • Analytische cookies: deze cookies stellen ons in staat onze website te monitoren en de performance van onze site verbeteren. Ze laten ons bijvoorbeeld het aantal bezoeken tellen, traffic bronnen identificeren en bekijken welke delen van de site het populairst zijn.
 • Functionele cookies: deze cookies stellen onze website in staat de keuzes die u maakt te onthouden (bijvoorbeeld uw gebruikersnaam, taal of de regio waarin u zich bevindt) en u verbeterde functies aan te bieden. Op deze wijze kunnen we u bijvoorbeeld van nieuws of updates voorzien die relevant zijn voor de diensten waar u gebruik van maakt. Deze cookies kunnen tevens gebruikt worden om veranderingen die u bijvoorbeeld aangebracht heeft in de tekstgrootte, lettertypes en andere delen van webpagina’s die u kunt aanpassen te herinneren.
 • Marketing cookies: deze cookies worden gebruikt om bezoekers te volgen tijdens hun bezoek aan websites. Hierdoor kunnen we bijvoorbeeld advertenties weergeven die relevant en aantrekkelijk zijn voor de individuele gebruiker. Dit maakt deze advertenties waardevoller voor uitgevers en externe adverteerders.

Rechtsgronden voor het verwerken van uw gegevens

Gerechtvaardigd belang;

 • 6 lid 1 f AVG is hier het relevante artikel – het stelt dat we uw gegevens kunnen verwerken wanneer het “noodzakelijk [is] voor de behartiging van de gerechtvaardigde belangen van de verwerking verantwoordelijke of van een derde, behalve wanneer de belangen of de grondrechten en de fundamentele vrijheden van de betrokkene die tot bescherming van persoonsgegevens nopen, zwaarder wegen dan die belangen (…).”
 • Bedenk dat er in bepaalde rechtsgebieden (waarin we werkzaam zijn) bepaalde gevallen kunnen zijn van een andere juridische gronden voor het verwerken van gegevens.

Klantgegevens;

 • Op het moment dat er bij Starspace een zaak wordt gestart worden er afspraken gemaakt op basis van de algemene voorwaarden, tevens wordt een verwerkingsovereenkomst afgesloten. De afspraken uit deze overeenkomsten dienen door beide partijen nagekomen te worden.
 • Volgens de AVG is het recht om de verleende toestemming voor de verwerking van gegevens in te trekken. Hiermee kunnen klanten van Starspace de toestemming voor het gebruik van hun gegevens onttrekken tijdens de behandeling van het dossier. Starspace zal de gegevens aanhouden indien hier een gerechtvaardigd belang geldt. Dit is bijvoorbeeld op het moment dat Starspace een vordering heeft op de desbetreffende klant die niet werd voldaan.

Debiteurengegevens;

 • Volgens de AVG is het recht van verwijdering van persoonsgegevens van toepassing. Hiermee kunnen debiteuren van klanten van Starspace verzoeken hun gegevens te verwijderen in geval van een lopend dossier. Starspace zal de gegevens aanhouden indien hier een gerechtvaardigd belang geldt, dit wil zeggen zolang het dossier niet gesloten is. Het gerechtvaardigd belang wordt dan ook als volgt gemotiveerd:
 1. Tot incasso van de door onze cliënten uit handen gegeven vorderingen te kunnen komen;
 2. Op basis van actuele en historische gegevens met betrekking tot incasso een scorings waarde vast te stellen, waarmee de kans op verhaalbaarheid kan worden vastgesteld;
 3. Een bijdrage te leveren aan het voorkomen van overkreditering en andere problematische schuldsituaties bij betrokkenen;
 4. Uw reacties via de online invulformulieren (beschikbaar op de website) zo snel en gemakkelijk mogelijk te laten verlopen. Starspace verwerkt uw persoonsgegevens uitsluitend voor de bovengenoemde doelstellingen. Starspace kan uw gegevens aan derden ter beschikking stellen die zijn betrokken bij het verwerken en uitvoeren van de genoemde doelstellingen.

Daarnaast kan Starspace , voor zover dit toegestaan is op basis van de toepasselijke nationale regelgeving, uw persoonsgegevens uitwisselen met aan haar gelieerde ondernemingen, en andere organisaties, die ook buiten de EU gevestigd kunnen zijn, een en ander voor de doeleinden zoals genoemd in dit Privacy Statement. Voor de doorgifte van persoonsgebonden gegevens naar het buitenland (buiten de EU), houdt 

Starspace zich aan de gestelde exceptie; gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens te weten: art. 77 lid 1 sub d.

Starspace draagt -tezamen met eventuele bewerkers- zorg voor een passende organisatorische en technische beveiliging van haar bestanden waarin uw persoonsgegevens worden opgeslagen. Op deze wijze stellen wij zeker dat deze gegevens alleen toegankelijk zijn voor personen die daar uit hoofde van hun functie toe bevoegd zijn en dat de gegevens alleen worden gebruikt voor de doeleinden waarvoor ze zijn verkregen.

Website gebruikers;

 • De gegevens die wij via de website vergaren zijn niet te controleren van wie deze afkomstig zijn. Enkel het IP-adres kan worden verwijderd uit ons systeem. Opnieuw zal dit alleen zo zijn wanneer het afgewikkeld is. Anderzijds beroept Starspace zich op gerechtvaardigd belang bij het aanhouden van uw IP-adres.

Toestemming;

 • In bepaalde omstandigheden zijn we verplicht uw toestemming te verkrijgen voor het verwerken van uw persoonsgegevens met betrekking tot bepaalde activiteiten. Afhankelijk van wat we precies met uw informatie doen zal deze toestemming opt-in toestemming of soft opt-in toestemming zijn.
 • 4 lid 11 AVG stelt dat (opt-in) toestemming inhoudt: “elke vrije, specifieke, geïnformeerde en ondubbelzinnige wilsuiting waarmee de betrokkene door middel van een verklaring of een ondubbelzinnige actieve handeling hem betreffende verwerking van persoonsgegevens aanvaardt.” In gewone mensentaal betekent dit dat:

o    U moet ons uw toestemming vrijelijk te geven, zonder dat wij u onder enige vorm van druk zetten;

o    U moet te weten waar u mee instemt – dus zorgen we ervoor dat we u voldoende informatie geven;

o    U zou de controle moeten hebben over de verwerkende activiteiten waarvoor u toestemming geeft en de verwerkende activiteiten waarvoor u geen toestemming geeft. Deze gedetailleerde controle bieden we u in het privacy voorkeuren centrum; en

o    U moet uw toestemming door middel van een duidelijke actieve handeling geven – we zullen u waarschijnlijk een hokje laten zien dat u kunt aanvinken zodat op een duidelijke en ondubbelzinnige wijze wordt voldaan aan dit vereiste.

Hoe kunt u contact met ons opnemen?

 • U kunt contact opnemen met Starspace via onderstaande kanalen. U kunt hier verzoeken of vragen indienen. Wij hopen u hiermee volledig van dienst te zijn.

  • E-mail: info@starspace-enterprises.com
  • Telefoon: …
  • Postadres: Koninginnegracht 14C, 2514 AA, Den Haag.